Algemene voorwaarden:

Praktijk Alexander Techniek Augusteijn

De praktijk verzorgt individuele lessen en workshops in de Alexander Techniek.

De Alexander Techniek docent is gehouden te handelen conform de gedragscode van de beroepsverenigingen NeVLAT en het daarbij behorende Huishoudelijk Reglement.

De Alexander Techniek docent zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de,  door de cliënt t.b.v.  het dossier verstrekte gegevens en zal deze niet aan derden geven.  Al wat tijdens een consult ter sprake komt, wordt vertrouwelijk behandeld.

De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier relevante informatie aan de docent te verstrekken.  Op het intakeformulier zullen van de cliënt de persoonsgegevens en relevante noodzakelijke informatie worden ingevuld.  Globaal zal worden weergegeven welke klacht(en) de cliënt heeft.

Gevoelige persoonsgegevens worden nooit uitgewisseld via SMS.  Dit wordt alleen gebruikt voor uitwisseling van behandeldata en -tijden.

De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen,  onder geen beding toe op anderen. Procedures die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

De Alexander Techniek docent aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel medische of andere voor de therapie belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

De Alexander Techniek docent verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega of een arts,  indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht,  kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

Betalingsvoorwaarden en annulering:

De Alexander Techniek docent en de cliënt verplichten zich aan het tarief te houden zoals vermeld op de website.  Betalingswijze van de consulten staat vermeld in de Algemene Informatie die de cliënt tijdens de intake ontvangt.
De cliënt verplicht zich een losse afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen,  anders kunnen de kosten van het consult in rekening worden gebracht.
Annuleren van een workshop is kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Tussen 4 en 2 weken voor aanvang is 50% van het cursusgeld verschuldigd.  Na deze termijn vindt geen restitutie plaats.

Afspraken dienen mondeling, per telefoon of e-mail te worden afgezegd.
De Alexander Techniek docent behoudt zich het recht om een afspraak af te zeggen,  indien door onvoorziene omstandigheden gedwongen.

Behandeling klachten
Wanneer een cliënt een klacht heeft over de behandeling of Alexander Techniek docent,  en deze klacht niet onderling kan worden opgelost,  dan kan de cliënt zich wenden tot de beroepsvereniging NeVLAT (Nederlandse Vereniging voor Leraren in de Alexander Techniek).

 

alexandertechniek amersfoort