Algemene voorwaarden:

Praktijk Alexander Techniek Augusteijn

De praktijk verzorgt informatie over de Alexander Techniek.

De Alexander Techniek docent is gehouden te handelen conform de gedragscode van de beroepsverenigingen NeVLAT en het daarbij behorende Huishoudelijk Reglement.

De Alexander Techniek docent zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de,  door de cliënt t.b.v.  het dossier verstrekte gegevens en zal deze niet aan derden geven.  Al wat tijdens een consult ter sprake komt, wordt vertrouwelijk behandeld.

De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier relevante informatie aan de docent te verstrekken.  Op het intakeformulier zullen van de cliënt de persoonsgegevens en relevante noodzakelijke informatie worden ingevuld.  Globaal zal worden weergegeven welke klacht(en) de cliënt heeft.

Gevoelige persoonsgegevens worden nooit uitgewisseld via SMS.  Dit wordt alleen gebruikt voor uitwisseling van behandeldata en -tijden.

De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen,  onder geen beding toe op anderen. Procedures die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

De Alexander Techniek docent aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel medische of andere voor de therapie belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

De Alexander Techniek docent verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega of een arts,  indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht,  kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.